Monday, September 17, 2007

still no dsl

nobody called me back about the dsl problem. this is so depressing.

who killed my dsl??????? whyyyyyyyyyyyyyyyy??????????

No comments: